Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre Cinque Terre
 • แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา)และเชภัณฑ์(ที่มิใช่ยา)
 • แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม
 • แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์
 • แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
 • แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบฟอร์ม)
 • แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
 • แผนการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า(เครื่องปรับอากาศ)
 • แผนการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 • แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
 • แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค
 • แผนการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
 • แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
 • แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานสวน
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประเภทจ้างเหมา
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่ากำจัดขยะ
 • 20/02/2561 ประกาศประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 25 รายการด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 25 รายการ
  • ราคากลางครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 25 รายการ
  • ร่างขอบเขตครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 25 รายการ
  • เลขสธ. ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 25 รายการ