วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงพยาบาลพระราชา ที่มีความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉพาะทาง แบบองค์รวม ทันสมัย ในดวงใจประชาชน

พันธกิจ (Missions)

1.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ


2.เพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลคุณธรรม ส่งเสริมให้บุคลากร เก่ง ดี มีสุข


3.พัฒนาบริการสุขภาพและยกระดับการแพทย์เฉพาะทาง สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ทันตกรรม เวชศาสตร์ฟื้นฟู และการแพทย์แผนไทย


4.เพิ่มศักยภาพการดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม มุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่าย


5.พัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการแพทย์ สุขภาพดิจิทัลในการจัดการความรู้


ค่านิยม (Core Values)

Human FITS

Human Human Humanize การมี “หัวใจความเป็นมนุษย์”
F Focus on customer ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
I I’ develop พัฒนาตนเอง มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
T Team work ทำงานเป็นทีม
S Standardize พัฒนาสู่มาตรฐาน

ค่านิยมตามอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรม

รับผิดชอบ : พัฒนาตนเอง ทำหน้าที่ของตนเองเต็มความสามารถ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาสู่มาตรฐาน


สามัคคี : ทำงานเป็นทีม ร่วมกับภาคีเครือข่าย มีจิตสาธารณะ


มีเมตตา : ยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การให้บริการ “ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”


โครงสร้างหน่วยงาน

structure